Muziek
        CD 'De Dubbelsprong'
        CD 'Louter-Bronnen'
        CD 'De Vier-Sprong'
        CD 'Voor Astra'
        CD 'Variaties opus 15'
        Partituur 'Variaties opus 15'
        Popgroep 'Cris Wolf'
 
        Esoterie
        Voordrachten
        Boek
 
        Projecten
        VZW Ont-dekking-s-rijzen
        Mesa Riza (Kreta)
 
        Poëzie
        Fotoalbums
        Contact
        Links
        Home
        Intro


E s o t e r i e

 

 

   “Esoterie   is  een  verzamelbegrip  voor  een  breed  scala aan  levensbeschouwelijke  stromingen  en genootschappen,  gericht op een vorm van kennis,  en met behulp van een leer en  methodiek,  met als algemeen  onderwerp de geestelijke  ontwikkeling van het  individu en de  kosmos,  die zich niet of niet volledig  conformeert aan de bevindingen of  opvattingen van  wat als wetenschappelijk wordt gezien.”

Het  woord  esoterie  is  afkomstig  van  het  Griekse   en  betekent  'het inwendige'  of 'het verborgene';  dit in tegenstelling tot het begrip  exoterie, dat  'het uitwendige' of  'het openbare' betekent. Esoterie  houdt zich dus bezig met  'verborgen aspecten' van de werkelijkheid, waarmee wordt bedoeld: de niet altijd (zintuiglijk) waarneembare aspecten, het wezen van de dingen. Zulke  'verborgen aspecten' bevinden zich dikwijls buiten het terrein van de moderne natuurwetenschappen, die alleen fysiek/ mate- rialistisch  geöriënteerd  zijn,  en  vormen  daarmee  volgens de meeste esoterische stromingen   geen tegenspraak,  doch  veeleer een  aanvulling  tot  een  grotere waarheid. Recente   ontwikkelingen  in de kwantumfysica (Zie de film What the Bleep Do We Know!? en haar vervolgfilm), zijn bv.heel interessant. Van de meeste  godsdiensten kan  gesteld worden  dat zij  deels  esoterisch van aard zijn,  maar  met esoterie op zich nog geen tegenspraak hoeven te vormen.

Omdat alle esoterische stromingen een eigen terminologie hanteren, waarbij kernbegrippen veelal niet ontleend zijn aan het normale  bewustzijn en de dagelijkse woordenschat,  worden de  'hogere  waar- heden'  van oudsher in symbolentaal overgedragen.  In vele culturen bestonden er  (en bestaan er hier en daar nog) mysteriescholen die deze symboliek onderwezen en bestudeerden, en deze kennis strikt binnensmuurs hielden.  Tegenwoordig kan  men door de  ontsluiting van vele  documenten zonder veel moeite aan sleutels komen om deze symboliek te doorgronden,  al zal men zich wel dienen te kunnen verplaatsen in het desbetreffende  gedachtengoed. (het gaat namelijk niet slechts om  het denken over andere dingen, maar om een andere manier van denken over de dingen)

De meerduidige manier van het uitdrukken en vatten van  'kennis' in  symbolieken en beelden in plaats van in een  eenduidiger taal,  is de oorzaak  van veel  miscommunicatie  tussen mensen die redeneren vanuit verschillende (ex- en/of esoterische) standpunten,  ook tussen degenen die open staan voor ver- schillende vormen van esoterie onderling.

Een andere grote bron van  wederzijds  onbegrip is het gegeven dat de opgedane  'esoterische kennis' berust  op  persoonlijke  ervaring  en  inzichten.  Deze  zijn  niet op  dezelfde  wijze  overdraagbaar als 'exoterische kennis’.  Volgens exoterici bestaan daarom esoterische inzichten enkel in de beleving en fantasie van esoterici.  Volgens  esoterici  daarentegen  bestaan  er  aspecten van de werkelijkheid die zich onttrekken aan het dagelijkse bewustzijn.

In dit heel interessant vaarwater bevinden zich de boten van de voordrachten, de cursussen, de consulten én het ontstaan van het boek…

.